Skip to content
Home » News » Coupon System

Coupon System

  • by

ระบบเก็บรหัสส่วนลดหรือคูปอง (coupon system) ทำงานโดยตัวระบบจะจัดการกับรหัสส่วนลดหรือคูปองที่สามารถใช้ลดราคาสินค้าหรือบริการในออนไลน์ช็อปหรือแอปพลิเคชันต่างๆ วิธีการทำงานของระบบนี้โดยทั่วไปประกอบด้วยหลายขั้นตอนและมีคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้

  1. สร้างคูปอง ระบบจะอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ขายสามารถสร้างคูปองได้โดยการกำหนดรหัสคูปอง, อัตราส่วนลด, ระยะเวลาการใช้งาน, และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ขั้นต่ำของยอดซื้อ.
  2. การจัดเก็บคูปอง รหัสคูปองและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล. ระบบจะจัดการกับการเข้าถึงและการตรวจสอบคูปองเหล่านี้
  3. การกระจายคูปอง คูปองสามารถถูกกระจายออกไปยังลูกค้าผ่านทางอีเมล, โซเชียลมีเดีย, LINE OA, หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม
  4. การใช้งานคูปอง เมื่อลูกค้าต้องการใช้คูปอง ลูกค้าสามารถทำการโชว์ผ่าน Line OA จากส่วนของลูกค้า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสคูปอง, รวมถึงเงื่อนไขการใช้งาน เช่น วันหมดอายุ, ยอดซื้อขั้นต่ำ, หรือการใช้งานได้เฉพาะสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง
  5. การตรวจสอบและการปรับปรุง หลังจากคูปองถูกใช้งาน, ระบบจะอัปเดตสถานะของคูปองในฐานข้อมูลเป็น “ใช้งานแล้ว” หรือ “หมดอายุ” และจะปรับปรุงยอดขายหรือสถิติการใช้คูปองตามลำดับ.
  6. รายงานและวิเคราะห์: ระบบสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับการใช้คูปอง, ประสิทธิภาพ

สามารถต่อต่อได้ที่ https://tomyumsoft.com/coupon-system/

Coupon System
ระบบเก็บคูปอง สำหรับร้านอาหาร